Trắc nghiệm chuyên đề Hóa 9 Chủ đề 2: Phương pháp giải bài tập về độ rượu

  • 450 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Hòa tan m gam ancol etylic (D=0,8 gam/ml) vào 216 ml nước (D=1 gam/ml) tạo thành dung dịch A. Cho A tác dụng với Na dư thu được 170,24 lit (đktc) khí H2. Dung dịch A có độ rượu bằng bao nhiêu?

Xem đáp án

Hướng dẫn

Na + C2H5OH → C2H5ONa + 1/2H2

----------x-------------x-----------x/2

Na + H2O → NaOH + 1/2H2

--------y---------y---------y/2

Theo bài ta có DH2O = 1 gam/ml

⇒ mH2O = 216 gam ⇒ nH2O = 216/18 = 12 mol = y

Mà nH2 = x/2 + y/2 = 170,24/22,4 = 7,6 mol

⇒ nC2H5OH = x = 3,2 mol

⇒ mC2H5OH = 3,2.46 = 147,2 gam

⇒ VC2H5OH = m/D = 147,2/0,8 = 184 ml

⇒ Vdd = 184 + 216 = 400 ml

⇒ D = 184.100/400 = 46 độ


Câu 2:

Lên men 1 lit ancol etylic 23 độ thu được giấm ăn. Biết hiệu suất lên men là 100% và khối lượng riêng của ancol etylic là 0,8 gam/ml. Khối lượng axit axetic trong giấm là bao nhiêu?

Xem đáp án

Hướng dẫn:

Vruou= Độ rượu.Vdd = 0,23.1000 = 230 ml

⇒ mrượu = Vrượu.D = 230.0,8 = 184 gam

C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O

46 --------------------------------60

184 -------------------------→ m = ?

⇒ mCH3COOH = 184.60/46 = 240 gam


Câu 3:

Biết khối lượng riêng của C2H5OH là 0,8 gam/ml, khi đó khối lượng glucozo cần để điều chế 1 lit dd rượu etylic 40º với hiệu suất 80% là bao nhiêu?

Xem đáp án

Hướng dẫn:

Vruou= Độ rượu.Vdd = 0,23.1000 = 230 ml

⇒ mrượu = Vrượu.D = 230.0,8 = 184 gam

C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O

46 --------------------------------60

184 -------------------------→ m = ?

⇒ mCH3COOH = 184.60/46 = 240 gam

C6H12O6 --------------------→ 2C2H5OH

180 --------------------------------- 92

m = ? ←---------------------------- 320

⇒ Vancol = Độ rượu.Vdd = 0,4.1000 = 400 ml

⇒ mancol = Vancol.D = 400.0,8 = 320 gam

⇒ mglucozo = 320.180.100/(92.80) = 782,6 gam


Câu 4:

Từ 100 kg gạo chứa 81% tinh bột có thể điều được V lit ancol etylic 46º. Biết hiệu suất điều chế là 75% và ancol etylic nguyên chất có D = 0,8 g/ml. Giá trị của V là:

Xem đáp án

mtinh bot = 100.81/100 = 81kg

⇒ ntinh bot = 81/162 = 0,5 kmol

Vì H = 75% nên ta có:

nancol etylic=2.0,5100.75=0,75 kmol

⇒ mancol etylic = 0,75.46 = 34,5 kg

Vì D = 0,8g/ml nên

⇒ Vancol etylic = 34,5/0,8 = 43,125 lit

Vancol etylic 460=43,12546.100=93,75 lit

⇒ Chọn C.


Câu 5:

Cho 10 kg glucozơ chứa 10% tạp chất lên men thành ancol. Tính thể tích ancol 46º thu được. Biết ancol nguyên chất có khối lượng riêng 0,8 g/ml và trong quá trình chế biến ancol bị hao hụt mất 5%.

Xem đáp án

C6H12O6 → 2C2H5OH

mglucozo = 10/100.90 = 9kg

⇒ nglucozo = 9/180 = 0,05 mol

Vì H = 95% nên:

nC2H5OH = 0,05/1000.95.2 = 0,095 kmol

⇒ mC2H5OH = 0,095.46 = 4,37kg

⇒ VC2H5OH = 4,37/0,8 = 5,4625 lit

⇒ VC2H5OH 46º = 5,4625/46.100 = 11,875 lit

⇒ Chọn B.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận