Trắc nghiệm Đại cương về polime có đáp án (Thông hiểu)

  • 2178 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Trong số các loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6; tơ capron; tơ axetat; tơ olon. Những loại tơ nào là tơ nhân tạo:

Xem đáp án

- Tơ nhân tạo (tơ bán tổng hợp): tơ visco, tơ axetat (đều có nguồn gốc từ xenlulozo và được con người chế biến)

- Tơ tổng hợp: nilon -6,6, tơ olon, tơ capron

- Tơ thiên nhiên: tơ tằm

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Nhóm vật liệu vào được chế tạo từ polime thiên nhiên:

Xem đáp án

Polime được chế tạo từ polime thiên nhiên thì có thể là polime thiên nhiên hoặc polime bán tổng hợp

Polime bán tổng hợp: tơ axetat, tơ visco, phim ảnh (xenlulozo trinitrat)

Polime tự nhiên: tơ tằm

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Cho các polime: PS, cao su isopren, rezit, xenlulozơ, tinh bột, glicogen, PVC, cao su lưu hóa. Có bao nhiêu polime có cấu trúc mạng không gian?

Xem đáp án

Các polime có cấu trúc mạng không gian là rezit, cao su lưu hóa

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Nhận xét về tính chất vật lí chung của polime nào dưới đây không đúng?

Xem đáp án

Nhận xét không đúng là: Hầu hết polime đều đồng thời có tính dẻo, tính đàn hồi và có thể kéo thành sợi dai, bền.

Sai vì tính dẻo và tính đàn hồi không cùng đồng thời với nhau.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Tơ nào sau đây thuộc loại được điều chế bằng phản ứng trùng hợp?

Xem đáp án

A. Tơ nitron được điều chế bằng phản ứng trùng hợp

B. Poli (phenol fomanđêhit) được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng giữa phenol và anđehit fomic

C. Tơ nilon 6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng của axit ađipic và hexametylen điamin

nHOOC-[CH2]4-COOH + nH2N- [CH2]6-NH2 t°,p,xt (-CO-[CH2]4-CO-NH-[CH2]6-NH-)n + nH2O

D. Tơ lapsan được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng của etilen glicol và axit terephtalic

HO-CH2-CH2-OH + HOOC-C6H4-COOH t°,p,xt (-O-CH2-CH2-O-CO-C6H4-CO-)n + nH2O

Đáp án cần chọn là: A

Chú ý

Tơ lapsan có thể điều chế bằng cả phản ứng trùng hợp và phản ứng trùng ngưng nhưng trong trường hợp này không được chọn điều chế lapsan bằng phản ứng trùng hợp.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Khói Gamer
21:38 - 08/12/2021

A