Trắc nghiệm Điều chế kim loại có đáp án (Nhận biết)

  • 2093 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Nguyên tắc chung được dùng để điều chế kim loại là

Xem đáp án

Đáp án C

Nguyên tắc chung được dùng để điều chế kim loại là khử ion kim loại trong hợp chất thành nguyên tử kim loại


Câu 2:

Khi điều chế kim loại, các ion kim loại đóng vai trò là chất

Xem đáp án

Đáp án A

Ion kim loại bị khử : Mn+ + ne → M


Câu 3:

Những kim loại nào có thể điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện ?

Xem đáp án

Đáp án B

Những kim loại có thể điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện là kim loại có tính khử trung bình như Zn, Fe, Sn...


Câu 4:

Những kim loại nào có thể điều chế bằng phương pháp thủy luyện ?

Xem đáp án

Đáp án B

Những kim loại có thể điều chế bằng phương pháp thủy luyện là kim loại có tính khử trung bình như Zn, Fe, Sn...


Câu 5:

Phương pháp nhiệt nhôm dùng để điều chế kim loại:

Xem đáp án

Đáp án B

Phương pháp nhiệt nhôm dùng để điều chế kim loại đứng sau Al


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận