Trắc nghiệm Glucozơ có đáp án (Nhận biết)

  • 186 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 25 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cacbohidrat (gluxit, saccarit) là:

Xem đáp án

Đáp án B

A. Sai – Cacbohidrat là hợp chất tạp chức

B. Đúng

C. Sai – Cacbohidrat có chứa nhiều nhóm hidroxyl và nhóm cacbonyl

D. Sai – Có thể có nguồn gốc từ động vật ví dụ glycogen, lactose,…


Câu 2:

Cacbohiđat được chia thành?

Xem đáp án

Đáp án A

Cacbohiđat được chia thành 3 loại là monosaccarit; đisaccarit và polisaccarit


Câu 3:

Glucozơ không thuộc loại:

Xem đáp án

Đáp án D

Glucozơ không thuộc loại Đisaccarit.


Câu 4:

Mô tả nào dưới đây không đúng với glucozơ ?

Xem đáp án

Đáp án A

A sai vì glucozơ là chất rắn, không màu.


Câu 5:

Bệnh nhân phải tiếp đường (truyền dung dịch đường vào tĩnh mạch), đó là loại đường nào?

Xem đáp án

Đáp án A

Bệnh nhân phải tiếp đường, tức là hàm lượng đường glucozơ trong máu quá thấp < 0,1%. Do vậy cần phải tiếp glucozơ (vì chỉ có glucozơ thấm trực tiếp vào niêm mạc ruột non vào máu).


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận