Trắc nghiệm Glucozơ có đáp án (Nhận biết)

  • 3605 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Cacbohidrat (gluxit, saccarit) là:

Xem đáp án

Đáp án B

A. Sai – Cacbohidrat là hợp chất tạp chức

B. Đúng

C. Sai – Cacbohidrat có chứa nhiều nhóm hidroxyl và nhóm cacbonyl

D. Sai – Có thể có nguồn gốc từ động vật ví dụ glycogen, lactose,…


Câu 2:

Cacbohiđat được chia thành?

Xem đáp án

Đáp án A

Cacbohiđat được chia thành 3 loại là monosaccarit; đisaccarit và polisaccarit


Câu 3:

Glucozơ không thuộc loại:

Xem đáp án

Đáp án D

Glucozơ không thuộc loại Đisaccarit.


Câu 4:

Mô tả nào dưới đây không đúng với glucozơ ?

Xem đáp án

Đáp án A

A sai vì glucozơ là chất rắn, không màu.


Câu 5:

Bệnh nhân phải tiếp đường (truyền dung dịch đường vào tĩnh mạch), đó là loại đường nào?

Xem đáp án

Đáp án A

Bệnh nhân phải tiếp đường, tức là hàm lượng đường glucozơ trong máu quá thấp < 0,1%. Do vậy cần phải tiếp glucozơ (vì chỉ có glucozơ thấm trực tiếp vào niêm mạc ruột non vào máu).


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận