Trắc nghiệm Glucozơ có đáp án (Vận dụng)

  • 2519 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 2:

Fructozơ phản ứng được với những chất nào trong số các chất sau đây ?

(1) H2 (Ni, to),

(2) Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường,

(3) Cu(OH)2/OH- ở nhiệt độ cao,

(4) AgNO3/NH3 (to),

(5) dung dịch nước Br2 (Cl2),

(6) (CH3CO)2O (to, xt).

Xem đáp án

Đáp án A

(1) H2 (Ni, to) → sobitol

(2) Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường → dung dịch màu xanh lam do có nhiều nhóm OH liền kề

(3) Cu(OH)2 ở nhiệt độ cao tạo kết tủa đỏ gạch: Khi ta đun nóng fructozo trong môi trường kiềm biến thành glucozơ và có xuất hiện kết tủa đỏ gạch

(4) AgNO3/NH3 (to): Khi ta đun nóng fructozo trong môi trường kiềm biến thành glucozơ và có tráng gương

(6) (CH3CO)2O (to, xt) → tạo ra este 5 chức


Câu 3:

Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ → X → Y → CH3COOH. Hai chất X, Y lần lượt là

Xem đáp án

Đáp án B

A. Sai – bằng 1 phản ứng không điều chế được CH3CHO từ glucozo

C. Sai – bằng 1 phản ứng không điều chế được CH3CH(OH)COOH từ glucozo

D. Sai – bằng 1 phản ứng không điều chế được CH3COOH từ CH2=CH2


Câu 5:

Khi cho 36 g hỗn hợp X gồm gluczơ và fructozơ tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thì thu được bao nhiêu g Ag?

Xem đáp án

Đáp án B

Do glucozơ và fructozơ đều có CTPT là C6H12O6

 


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

1 năm trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận