Trắc nghiệm Hóa 12 Bài 3 (có đáp án): Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp

  • 2837 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Chất giặt rửa tổng hợp có ưu điểm

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Không nên dùng xà phòng khi giặt rửa với nước cứng vì

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Xà phòng hóa hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là:

Xem đáp án

     Đáp án A

Chất béo +   3 NaOH  Xà phòng + C3H5(OH)3 

                        0,06 mol                           0,02 mol

BTKL: 17,24 + 0,06.40 = mxà phòng + 0,02.92

 mxà phòng = 17,8 gam 


Câu 5:

Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 4,83 mol O2, thu được 3,42 mol CO2 và 3,18 mol H2O. Mặt khác, cho a gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được b gam muối. Gía trị của b là:

Xem đáp án

Đáp án D.

Bảo toàn khối lượng: a + mO2 = mCO2 +mH2O

ð a = 3,18.18+3,42.44-4,83.32= 53,16 gam

Bảo toàn O: 6.nX + 2.4,83 = 2.3,42+3,18

nX = 0,06 mol

X   +   3 NaOH   Muối + C3H5(OH)3 

0,06      0,18                             0,06

BTKL:  53,16 + 0,18.40 = b + 0,06. 92

b = 54,84 gam 


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận