Trắc nghiệm Hóa 12 Bài 40 (có đáp án): Nhận biết một số ion trong dung dịch

  • 2921 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Cho các dung dịch riêng biệt mất nhãn: NH4Cl, AlCl3, FeCl3, Na2SO4, (NH4)2SO4, KCl. Thuốc thử để nhận biết tất cả các dung dịch trên là:

Xem đáp án

Đáp án: D

Khi tác dụng với Ba(OH)2:

-         NH4Cl: Tạo khí mùi khai NH3

-         AlCl3: tạo kết tủa keo Al(OH)3, thêm dư Ba(OH)2 thì kết tủa tan

-         FeCl3: Tạo kết tủa nâu đỏ Fe(OH)3

-         Na2SO4: Tạo kết tủa trắng BaSO4

-         (NH4)2SO4: Tạo kết tủa trắng BaSO4 và khí mùi khai NH3

-         KCl: không hiện tượng

 


Câu 3:

Cần sử dụng hóa chất nào sau đây để phân biệt các dung dịch MgCl2, BaCl2, AlCl3

Xem đáp án

Đáp án: A

Khi cho NaOH vào các dung dịch :

-         Tạo kết tủa  trắng không tan Mg(OH)2 là MgCl2

-         Không hiện tượng là BaCl2

-         Lúc đầu kết tủa sau kết tủa tan là AlCl3


Câu 4:

Có 4 lọ  đựng các dung dịch không màu HCl, H2SO4, NaCl, Na2SO4. Thuốc thử nào cần dùng để nhận biết các dung dịch trên:

Xem đáp án

Đáp án: D

-         Qùi tím tách 4 lọ hóa chất thành hai nhóm:

Nhóm 1: làm quì hóa đỏ là HCl, H2SO4

Nhóm 2: quì không đổi màu là NaCl, Na2SO4

-         Cho BaCl2 vào mỗi nhóm để nhận biết được SO42-


Câu 5:

Để phân biệt 3 dung dịch riêng biệt NaCl, (NH4)2SO4 , NH4Cl có thể dùng

Xem đáp án

Đáp án: B

Có kết tủa và khí là:(NH4)2SO4 

Chỉ có khí là: NH4Cl

Không hiện tượng:NaCl 


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận