Trắc nghiệm Hóa 12 Bài 41 (có đáp án): Nhận biết một số chất khí

  • 1858 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Khí H2S là khí 

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 2:

Nhận biết khí amoniac ta sử dụng:

Xem đáp án

Đáp án: A

Amoniac làm quì tím chuyển xanh


Câu 3:

Khi nhận biết CO2 bằng dung dịch Ba(OH)2 , thấy hiện tượng

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Nhận biết khí SO2 ta dùng dung dịch brom dư, hiện tượng xảy ra là:

Xem đáp án

Đáp án:A

SO2 + Br2 + 2H2O→ H2SO4 + 2HBr


Câu 5:

Phương pháp nào để phân biệt hai khí CH3NH2 và NH3:

Xem đáp án

Đáp án:D

CH3NH2 đốt cháy tạo CO2 , sau đó sục CO2 qua Ca(OH)2 thu được kết tủa


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận