Trắc nghiệm Hóa 12 (có đáp án chi tiết ): Lí thuyết kim loại kiềm và hợp chất (P1)

  • 570 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là

Xem đáp án

Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là ns1

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Cấu hình electron lớp ngoài cùng: ns1 là cấu hình electron của các nguyên tố thuộc nhóm?

Xem đáp án

Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là ns1.       

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Trong nguyên tử kim loại kiềm ở trạng thái cơ bản có số electron lớp ngoài cùng là

Xem đáp án

Các kim loại kiềm có 1 electron lớp ngoài cùng

Đáp án cần chọn là: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận