Trắc nghiệm bài 51 ( có đáp án) : saccarozơ (phần 2)

  • 1781 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Công thức phân tử của saccarozơ là

Xem đáp án

Đáp án: C

Công thức phân tử của saccarozơ là C12H22O11


Câu 2:

Đường mía là loại đường nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: D

Đường mía là loại đường saccarozơ


Câu 3:

Saccarozơ tham gia phản ứng hóa học nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: B

Saccarozơ tham gia phản ứng thủy phân.

 


Câu 4:

Saccarozơ có những ứng dụng trong thực tế là:

Xem đáp án

Đáp án: A

Saccarozơ có những ứng dụng trong thực tế là: Nguyên liệu trong công nghiệp thực phẩm, thức ăn cho người, pha chế thuốc


Câu 5:

Khi đun nóng dung dịch đường saccarozơ có axit vô cơ xúc tác ta được dung dịch chứa:

Xem đáp án

Đáp án D

- Khi đun nóng dung dịch có axit làm xúc tác, saccarozơ bị thuỷ phân tạo ra glucozơ và fructozơ                

C12H22O11 + H2O  axit. t°C6H12O6 + C6H12O6       

                                             Glucozơ       Fructozơ


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận