Trắc nghiệm Kim loại kiềm thổ có đáp án (Vận dụng)

  • 1755 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Cho sơ đồ biến hóa: Ca → X → Y → Z → T → Ca. Hãy chọn thứ tự đúng của các chất X, Y, Z, T là

Xem đáp án

Đáp án B

Sơ đồ biến hóa đúng là : Ca → CaO → CaCO3 → Ca(HCO3)→ CaCl2 → Ca

PTHH: 

2Ca+O22CaOCaO+CO2CaCO3CaCO3+CO2+H2OCa(HCO3)2Ca(HCO3)2+2HClCaCl2+2CO2+2H2OCaCl2đpncCa+Cl2


Câu 2:

Từ hai muối X và Y thực hiện các phản ứng sau:

X → X1 + CO2

X1 + H2O → X2

X2 + Y → X + Y1 + H2O

X2 + 2Y → X + Y2 + H2O

Hai muối X và Y tương ứng là

Xem đáp án

Đáp án C

X phân hủy tạo CO2 => X là CaCO3 hoặc BaCO3

=> X1 là oxit bazơ : MO  => X2 là bazơ M(OH)2

Ta thấy X2 + Y -> X => Y phải là hợp chất cacbonat (COhoặc HCO3) mà X2 tác dụng với Y theo 2 tỉ lệ tạo 2 chất khác nhau

=> Y là NaHCO3

=> X là CaCO3

PTHH:

Ca(OH)2+NaHCO3CaCO3+NaOH+H2OCa(OH)2+2NaHCO3CaCO3+Na2CO3+H2O


Câu 3:

Từ hai muối X và Y thực hiện các phản ứng sau:

X → X1 + CO2

X1 + H2O → X2

X2 + Y → X3  + Y1  + H 2O           

X2 + 2Y → X3 + Y2 + 2H2O

Hai muối X, Y tương ứng là

Xem đáp án

Đáp án A

X phân hủy tạo CO2 => X là CaCO3 hoặc BaCO3

=> X1 là oxit bazơ : MO  => X2 là bazơ M(OH)tan => loại D

X2 tác dụng với Y theo 2 tỉ lệ tạo 2 chất khác nhau => loại B

X2 tác dụng với Y tạo sản phẩm X3  => loại C

BaCO3tBaO+CO2      X        X1 BaO+H2OBa(OH)2                       X2Ba(OH)2+NaHSO4 BaSO4 +NaOH+H2O                   Y                 X3          Y1 Ba(OH)2+2NaHSO4BaSO4+Na2SO4+2H2O                                     X3            Y


Câu 4:

Cho các sơ đồ chuyển hóa:

CaO + X → CaCl2;

CaCl2 + Y → Ca(NO3)2;

Ca(NO3)2 + Z → CaCO3.

Công thức của chất X, Y, Z lần lượt là

Xem đáp án

Đáp án B

PTHH:

CaO+2HClCaCl2+H2OCaCl2+2AgNO3Ca(NO3)2+2AgClCa(NO3)2+(NH4)2CO3CaCO3+2NH4NO3

Loại A và D vì Cl2 không tác dụng với CaO

Loại C vì HNO3 không tác dụng với CaCl2


Câu 5:

Một loại nước cứng có chứa Ca2+ 0,004M; Mg2+ 0,004M;  Cl- và . Cần lấy bao nhiêu ml dung dịch Na2CO3 0,2M để biến 1 lít nước cứng trên thành nước mềm? (coi như các chất kết tủa hoàn toàn)

Xem đáp án

Đáp án D

nCa2+=0,004mol; nMg2+ =0,004 mol;  

Ta có :

nNa2CO3 phn ng vi Ca=nCaCO3=nCa2+=0,004 mol

nNa2CO3 phn ng vi Mg=nMgCO3=nMg2+=0,004 mol

nNa2CO3=0,004+0,004=0,008 mol

=> V = 0,008 / 0,2 = 0,04 lít = 40 ml


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận