Trắc nghiệm Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm có đáp án (Nhận biết)

  • 3161 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là

Xem đáp án

Đáp án A

Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là ns1


Câu 2:

Cation M+ có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là 2s22p6. M+ là cation nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án C

Cation M+ có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là 2s22p6  =>  cấu hình e của M là: 1s22s22p63s1


Câu 3:

Kết luận nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án B

Kết luận đúng là : các kim loại từ Li đến Cs đều có ánh kim.

A sai vì nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi giảm dần từ Li đến Cs.

C sai vì khả năng tách e hóa trị tăng dần do năng lượng ion hóa giảm dần.

D sai vì thế điện cực của kim loại kiềm rất âm


Câu 4:

Kim loại được dùng làm tế bào quang điện là

Xem đáp án

Đáp án D

Kim loại được dùng làm tế bào quang điện là Cs (Xesi)


Câu 5:

Trong tự nhiên, kim loại kiềm không tồn tại ở dạng tự do vì

Xem đáp án

Đáp án B

Trong tự nhiên, kim loại kiềm không tồn tại ở dạng tự do vì đây là những kim loại hoạt động rất mạnh. Để ra ngoài môi trường không khí, kim loại kiềm dễ dàng tác dụng với chất xung quanh tạo thành hợp chất.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận