Trắc nghiệm Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và protein có đáp án (Vận dụng)

  • 1634 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 2:

Cho 1,52 gam hỗn hợp hai amin no, đơn chức (được trộn với số mol bằng nhau) tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl, thu được 2,98 gam muối. Kết luận nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

mamin +maxit = mmuối

=> maxit = mmuối - mamin = 2,98 - 1,52 = 1,46 (g)

=> naxit = 0,04 mol 

namin = naxit = 0,04 mol => số mol mỗi amin = 0,02 (mol) => B đúng

CM(HCl) = 0,04 : 0,2 = 0,2 (mol/l) => A đúng

Khối lượng mol trung bình 2 amin là: 1,52 : 0,04 = 38

Tổng khối lượng mol 2 amin là: 38 . 2 = 76 

Vậy 2 amin có CTPT thỏa mãn là CH5N và C2H7N => C đúng

Đối với amin có CTPT C2H7N, thì amin này có thể là dimetyl amin hoặc etyl amin => D sai 

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

X có CTPT C3H12N2O3. X tác dụng với dung dịch NaOH (đun nóng nhẹ) hoặc HCl đều có khí thoát ra. Lấy 18,60 gam X tác dụng hoàn toàn với 400 ml dung dịch NaOH 1M. Sau phản ứng cô cạn dung dịch đến khối lượng không đổi thì được m (gam) rắn khan, m có giá trị là

Xem đáp án

X có CTPT C3H12N2O3. X tác dụng với dung dịch NaOH (đun nóng nhẹ) hoặc HCl đều có khí thoát ra 

=> X chỉ có thể là muối của H2CO3 và amin

→ X là NH4CO­3NH3C2H5

       (NH4)(NH3C2H5)CO3 + 2NaOH → Na2CO3 + NH3 + C2H5NH2 + 2H2O

n= 0,15 mol  ; nNaOH = 0,4 mol

=> NaOH dư 0,1 mol

=> m = mNaOH dư + mNa2CO3 =19,9 gam

Đáp án cần chọn là: C

Chú ý

+ Quên không tính khối lượng NaOH dư → chọn nhầm A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận