Trắc nghiệm Luyện tập: Este và chất béo có đáp án (Nhận biết)

  • 2260 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Este là gì?

Xem đáp án

Đáp án B

Khi thay nhóm OH ở nhóm cacboxyl của axit cacboxylic bằng gốc OR' thì ta được este


Câu 2:

Chất nào dưới đây không là este?

Xem đáp án

Đáp án B

Dựa vào định nghĩa về este: Este là chất hữu cơ có dạng RCOOR' với R' là gốc hidrocacbon và R là H hoặc gốc hidrocacbon.

CH3COCH3 là hợp chất xeton, không phải là este.


Câu 3:

Công thức phân tử của este A thuần chức mạch hở là C5H8O4. X thuộc loại este

Xem đáp án

Đáp án A

k = 2.5+2-82 = 2

Do thuần chức có 4 nguyên tử O=> có 2 nhóm –COO

Mà 2 nhóm –COO đã có 2 liên kết π => A no, đa chức


Câu 4:

Một este X có công thức phân tử là C3H6O2 và không tham gia phản ứng tráng bạc. Công thức cấu tạo của este X là

Xem đáp án

Đáp án C

Este không tham gia phản ứng tráng bạc => không phải là este tạo bởi axit fomic (HCOOH)

Vậy CTCT của este X có CTPT C3H6O2 là CH3COOCH3


Câu 5:

Số đồng phân đơn chức của chất có CTPT C4H8O2 là:

Xem đáp án

Đáp án D

k=1 => Trong phân tử có chứa 1 liên kết pi

Đây là hợp chất đơn chức

=> Liên kết pi có thể nằm trong các chức: este, axit cacboxylic.

Các đồng phân đơn chức là:

1. HCOOCH2CH2CH3

2. HCOOCH(CH3)CH3

3. CH3COOCH2CH3

4. CH3CH2COOCH3

5. CH3–CH2–CH2–COOH

6. CH3CH(CH3)COOH 

Chú ý

Đề bài yêu cầu tính đồng phân đơn chức cần tính cả đồng phân axit.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Trí Nguyễn

Bình luận


Bình luận