Trắc nghiệm Luyện tập: Polime và vật liệu polime có đáp án (Thông hiểu)

  • 1762 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Cho các phát biểu sau: Các polime đều có nhiệt độ nóng chảy xác định (1); đa số polime không tan trong các dung môi thông thường (2); cao su là vật liệu polime có tính đàn hồi (3); tơ poliamit bền trong môi trường axit và môi trường kiềm (4); tơ visco và tơ axetat thuộc loại tơ hóa học (5). Số phát biểu đúng là

Xem đáp án

Các polime đều có nhiệt độ nóng chảy xác định (1)

→ Sai, chúng không có nhiệt độ nóng chảy xác định

Đa số polime không tan trong các dung môi thông thường (2)

→ Đúng

Cao su là vật liệu polime có tính đàn hồi (3)

→ Đúng

Tơ poliamit bền trong môi trường axit và môi trường kiềm (4)

→ Sai, tơ poliamit là tơ có chức -CONH- nên kém bền trong cả axit và kiềm

Tơ visco và tơ axetat thuộc loại tơ hóa học (5)

→ Đúng, tơ hóa học gồm có tơ tổng hợp và bán tổng hợp

Vậy có 3 phát biểu đúng

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Trong các polime: tơ tằm, sợi bông, tơ visco, tơ nilon-6, tơ nitron, những polime có nguồn gốc từ xenlulozơ là

Xem đáp án

Phương án B sai: Tơ nitron là tơ tổng hợp không có nguồn gốc từ xenlulozơ, tơ tằm là tơ thiên nhiên có nguồn gốc từ động vật

nCH2=CH-CN xt,t°,p (-CH2-CHCN-)n

                                               Tơ nitron

Phương án C đúng: Sợi bông có thành phần chính là xenlulozơ (95-98%) (SGK12NC-T46). Tơ visco là sản phầm của xenlulozơ với CS2 và NaOH (SGK12NC-T48)

Phương án A, D sai: Tơ nilon-6 là tơ tổng hợp,  không có nguồn gốc từ xenlulozơ

nH2N-[CH2]5-COOH xt,t°,p (-HN-[CH2]5-CO-)n + nH2O

                                                           Tơ nilon-6

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Sơ đồ điều chế PVC trong công nghiệp hiện nay là

Xem đáp án

Sơ đồ điều chế đúng là :

C2H4 Cl2C2H4Cl2 -HClC2H3Cl t°,p,xt PVC

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Cho sơ đồ phản ứng :

Xenlulozơ H++H2OA men B 500°CZnO,MgO D t°,p,xt E

Chất E trong sơ đồ phản ứng trên là :

Xem đáp án

Ta có sơ đồ phản ứng:

Xenlulozơ  H++H2O C6H12O6   menC2H5OH 500°CZnO,MgO CH2=CH-CH=CH2  t°,p,xt cao su Buna

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Cho các sơ đồ

X (C8H14O4) + 2NaOH t° X1 + X2 + H2O

X1 + H2SO4 → X3 + Na2SO4

nX5 + nX3 t°,xt  poli(hexametylen adipamit) + 2nH2O

2X2 + X3 H2SO4 đặc,t° X6 + 2H2O

Phân tử khối của X6 là phản ứng sau:

Xem đáp án

nX5 + nX3 =>poli(hexametylen adipamit) + 2nH2O

=> X5, X3 là: H2N-[CH2]6-NH2 ; HOOC-[CH2]4-COOH

Vì X không chứa N => X1, X2 không chứa N => X3 không chứa N

=> X3 là HOOC-[CH2]4-COOH ; X5 là H2N-[CH2]6-NH2

X1 + H2SO4 → X3 + Na2SO4

=> X1 là NaOOC-[CH2]4-COONa

X(C8H14O4) + 2NaOH=> X1 + X2 + H2O

Sản phẩm có H2O => X còn 1 gốc axit

=> X là: HOOC-[CH2]4-COOC2H5

=> X2 là C2H5OH

2X2 + X3 H2SO4 đặc,t° X6 + 2H2O

=> X6 là: C2H5OOC-[CH2]4-COOC2H5

=> MX6 = 202 g/mol

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận