Trắc nghiệm Luyện tập: Tính chất của kim loại có đáp án (Thông hiểu)

  • 1368 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Dãy gồm các chất đều tác dụng với nước ở nhiệt độ thường là :

Xem đáp án

Đáp án B

A sai vì MgO không tác dụng

B đúng

C sai vì BeO không tác dụng

D sai vì Be không tác dụng


Câu 3:

Kim loại nào sau đây không tan trong dung dịch kiểm

Xem đáp án

Đáp án B

Kim loại không tan trong dung dịch kiểm là Fe.

Vì Ba và Na tan được trong nước của dung dịch kiềm

Còn Al+NaOH+H2ONaAlO2+32H2


Câu 4:

Kim loại không tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng mà tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nguội là

Xem đáp án

Đáp án A

Kim loại không tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng mà tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nguội là Cu


Câu 5:

Khi cho mẫu Zn vào bình đựng dung dịch X, thì thấy khối lượng chất rắn trong bình tăng lên. Dung dịch X là:

Xem đáp án

Đáp án B

Khối lượng chất rắn tăng lên => khối lượng kim loại tạo ra lớn hơn Zn => loại A và D vì Mkim loại < MZn

Loại C vì Zn không đẩy được Ba2+


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận