Trắc nghiệm Nhận biết một số chất khí có đáp án (Nhận biết)

  • 1301 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

2 bình không nhãn, mỗi bình đựng 1 khí: CO2, SO2. Dùng thuốc thử nào sau đây để nhận biết?

Xem đáp án

Đáp án C

Thuốc thử để nhận biết CO2 và SO2 là dung dịch Br2. SO2 làm mất màu dung dịch Br2 còn CO2 thì không

SO2+2Br2+2H2O2HBr+H2SO4


Câu 2:

Để nhận biết các khí: CO2, SO2, NH3 dùng các thuốc thử nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án B

- Dùng quỳ tím ẩm và nước Br2


Câu 3:

Để phân biệt 2 khí HCl và Cl2 đựng trong 2 bình riêng biệt thì dùng thuốc thử nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án B

- Dùng giấy tẩm hồ tinh bột và dung dịch KI

HCl không hiện tượng

Cl2 tạo chất màu xanh

Cl2 + 2KI → 2KCl + I2 (I2 làm xanh hồ tinh bột)


Câu 4:

Chất nào sau đây không bị nhiệt phân?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

Cho dung dịch NaOH vào dung dịch chất X, thu được kết tủa màu trắng không tan trong NaOH dư. Chất X là

Xem đáp án

Đáp án B

3NaOH+FeCl3Fe(OH)3 (nâu đ)+3NaCl2NaOH+MgCl2Mg(OH)2 (trng)+2NaCl2NaOH+CuCl2Cu(OH)2 (xanh)+2NaCl3NaOH+AlCl3Al(OH)3 (trng)+3NaCl

=> có Mg(OH)2 và Al(OH)3 kết tủa trắng nhưng Al(OH)3 tan được trong NaOH dư. Do vậy dd X là MgCl2


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận