Trắc nghiệm Nhận biết một số chất khí có đáp án (Thông hiểu)

  • 1387 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Cho các dung dịch sau: Na2CO3; Na2S,CuS, Na2SO4, Fe(NO3)2, FeSO4, Fe(NO3)3 , CH3NH3HCO3, CH3COONa lần lượt vào dung dịch HCl. Số trường hợp có khí thoát ra là

Xem đáp án

Đáp án C

PTHH:

2HCl+Na2CO32NaCl+H2O+CO22HCl+Na2SNaCl+H2S12HCl+9Fe(NO3)24FeCl3+6H2O+3NO+5Fe(NO3)3CH3NH3HCO3+HClCH3NH3Cl+H2O+CO2

=> có 4 thí nghiệm


Câu 2:

Cho các chất: Fe, CrO3, Fe(NO3)2, FeSO4, Cr(OH)3, Na2Cr2O7. Số chất phản ứng được với dung dịch NaOH là

Xem đáp án

Đáp án B

Có 5 chất phản ứng được với NaOH gồm: CrO3, Fe(NO3)2, FeSO4, Fe(OH)3, Na2Cr2O7.

PTHH:


Câu 3:

Cho các chất: Ca(HCO3)2, H2NCH2COOH, HCOONH4, Al(OH)3, Al, (NH4)2CO3, Cr2O3. Số chất vừa tác dụng với dung dịch NaOH loãng và dung dịch HCl là

Xem đáp án

Đáp án B

Số chất vừa tác dụng với dung dịch NaOH loãng và dung dịch HCl là : Ca(HCO3)2, H2NCH2COOH, HCOONH4, Al(OH)3, Al, (NH4)2CO3 → có 6 chất

Chú ý

Cr2O3 chỉ tác dụng với NaOH đặc


Câu 5:

Cho các chất: Cr2O3, FeSO4, Cr(OH)3, K2Cr2O7. Số chất phản ứng được với dung dịch NaOH đặc là

Xem đáp án

Đáp án A

Tất cả các chất đều phản ứng được với NaOH đặc.

PTHH:

Cr2O3+2NaOH đc2NaCrO2+H2OFeSO4+2NaOHFe(OH)2 +Na2SO4Cr(OH)3+NaOHNaCrO2+2H2OK2Cr2O7+2NaOHK2CrO4+Na2CrO4+H2O


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận