Trắc nghiệm Nhận biết một số chất khí có đáp án (Vận dụng)

  • 1417 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Có 4 chất bột: CaCO3, Na2CO3, BaSO4, Na2SO4. Có thể dùng cặp chất nào sau đây để nhận biết các chất bột đó?

Xem đáp án

Đáp án B

- Dùng H2O và dung dịch HCl


Câu 2:

Có 3 bình không nhãn, mỗi bình đựng 1 trong các dung dịch: NaCl, NaBr, NaI. Dùng cặp thuốc thử nào sau đây để xác định dung dịch chứa trong mỗi bình?

Xem đáp án

Đáp án C

- Dùng nước Cl2 và hồ tinh bột


Câu 3:

Có bao nhiêu chất trong các chất cho sau đây mà khi nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn mới có khối lượng nhỏ hơn chất rắn ban đầu: NaHCO3, NaNO3, NH4Cl, I2, K2CO3, Fe, Fe(OH)3 và FeS2?

Xem đáp án

Đáp án A

Các chất có phản ứng tạo ra chất mới ở thể rắn và khí thì chất đó sẽ có khối lượng rắn nhỏ hơn.

Đặt số mol mỗi chất đem nung là 1 mol

Các chất khi nhiệt phân thu được rắn có khối lượng nhỏ hơn là: NaHCO3, NaNO3, Fe(OH)3, FeS2

2NaHCO3rtNa2CO3 r+CO2k+H2Oh2NaNO3rt2NaNO2r+O2k2Fe(OH)3rtFe2O3r+3H2Oh4FeS2r+11O2t2Fe2O3r+8SO2k

→ có 4 chất


Câu 5:

Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư;

(b) Sục khí Clvào dung dịch FeCl2;

(c) Dẫn khí H2 dư qua bột CuO nung nóng;

(d) Cho Na vào dung dịch MgSO4 dư;

(e) Nhiệt phân Cu(NO3)2;

(g) Đốt FeS2 trong không khí;

(h) Điện phân dung dịch AgNO3 với điện cực trơ;

(i) Cho AgNO3 vào dung dịch Fe(NO3)2 dư;

(k) Sục khí CO2 dư vào dung dịch muối natri aluminat.

Sau khi kết thúc phản ứng, số thí nghiệm thu được kim loại là

Xem đáp án

Đáp án B

(a) 3Mg+3Fe2(SO4)3 dư3MgSO4+6FeSO4 => không thu được kim loại

(b) Cl2 + FeCl2 → FeCl3 => không thu được kim loại

(c) H2+CuOtCu+H2O => thu được kim loại Cu

(d) 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2;

2NaOH+MgSO4 dưMg(OH)2+Na2SO4 => không thu được kim loại

(e) 2Cu(NO3)2 tCuO+4NO2+O2 => không thu được kim loại

(g) 4FeS2+11O2 t2Fe2O3+8SO2 => không thu được kim loại

(h) 4AgNO3+2H2Odpdd4Ag+4HNO3+O2 => thu được kim loại Ag

(i) AgNO3+Fe(NO3)2 dưFe(NO3)3+Ag => thu được kim loại Ag

(k) CO2 dư+NaAlO2+2H2OAl(OH)3+NaHCO3 => không thu được kim loại

Vậy có 3 thí nghiệm thu được kim loại sau phản ứng.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận