Trắc nghiệm Nhận biết một số ion trong dung dịch có đáp án (Thông hiểu)

  • 1701 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Khi nhỏ từ từ dung dịch NH3 vào dung dịch CuSO4 thì sản phẩm có màu xanh thẫm của

Xem đáp án

Đáp án C

Khi nhỏ từ từ dung dịch NH3 vào dung dịch CuSO4 thì sản phẩm có màu xanh thẫm của phức [Cu(NH3)4](OH)2


Câu 2:

Các thuốc thử thích hợp dùng để phân biệt các dung dịch: NaCl, NaBr, NaI, HCl, H2SO4, Na2SO4, NaOH là:

Xem đáp án

Đáp án A

- Dùng dung dịch BaCl2, dung dịch AgNO3, quỳ tím


Câu 3:

Cho các dung dịch: Na2S, Na2SO4, NaNO3, NaCl. Để nhận biết các dung dịch trên cần dùng những thuốc thử trong dãy nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án C

Dùng dung dịch BaCl2, dung dịch AgNO3


Câu 4:

Thuốc thử dùng để phân biệt 3 dung dịch riêng biệt NaCl, NaHSO4, HCl là

Xem đáp án

Đáp án C

Dùng BaCO3 để phân biệt NaCl, NaHSO4, HCl vì

Khi cho BaCO3 lần lượt vào các dụng dịch trên

+ Dung dịch BaCO3 không tan là NaCl

+ Dung dịch BaCO3 tan tạo khí đồng thời có xuất hiện kết tủa trắng là NaHSO4

2NaHSO4+BaCO3BaSO4trng+Na2SO4+CO2+H2O

+ Dung dịch BaCO3 tan và có khí thoát ra là HCl

2HCl+BaCO3BaCl2+CO2+H2O

Chú ý

NaHSO4 là muối nhưng có vai trò như 1 axit, trong dung dịch nó phân li ra H+


Câu 5:

Có 2 dung dịch chứa riêng rẽ các anion sau: SO32-, CO32-. Thuốc thử để nhận biết các anion là

Xem đáp án

Đáp án B

Thuốc thử để nhận biết là dung dịch HCl và nước Br2

SO2+Br2+2H2O2HBr+H2SO4


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận