Trắc nghiệm Nhận biết một số ion trong dung dịch có đáp án (Vận dụng)

  • 1308 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau:

X, Y, Z, T lần lượt là:

Xem đáp án

Đáp án D

X là dd Al2(SO4)3; Y là (NH4)2SO4 ; Z là NH4NO3 ; T là FeCl3

Al2(SO4)3+3Ba(OH)2Ba(AlO2)2+3BaSO4(trng)+3H2O(NH4)2SO4+Ba(OH)22NH3(mùi khai)+2H2O+BaSO4 (trng)NH4NO3+Ba(OH)2NH3(mùi khai)+H2O+Ba(NO3)22FeCl3+3Ba(OH)22Fe(OH)3(nâu đ)+3BaCl2


Câu 3:

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Nhiệt phân AgNO3

(b) Nung FeS2 trong không khí

(c) Nhiệt phân KNO3

(d) Nhiệt phân Cu(NO3)2

(e) Cho Fe vào dung dịch CuSO4

(g) Cho Zn vào dung dịch FeCl3 dư

(h) Điện phân dung dịch CuCl2

(i) Cho Ba vào dung dịch CuSO4 (dư)

Số thí nghiệm thu được kim loại sau khi các phản ứng kết thúc là

Xem đáp án

Đáp án D

(a) 2AgNO3t2Ag+2NO2+O2 => thu được kim loại Ag

(b) 4FeS2+11O2t2Fe2O3+8SO2 => không thu được kim loại

(c) 2KNO3t2KNO2+O2 => không thu được kim loại

(d) 2Cu(NO3)2t2CuO+4NO2+O2 => không thu được kim loại

(e) Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu => thu được kim loại Cu (có thể thu được Fe dư)

(g) Zn+2FeCl3 dưZnCl2+2FeCl2 => không thu được kim loại

(h) CuCl2   Cu + Cl2 => thu được kim loại Cu

(i)Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2

CuSO4+Ba(OH)2Cu(OH)2+BaSO4

=> không thu được kim loại

Vậy có 3 phản ứng thu được kim loại là (a) (e) và (h)


Câu 4:

Cho Na, Zn, Fe, Cu, dung dịch Fe(NO3)3, dung dịch Cu(NO3)2, dung dịch AgNO3 lần lượt tác dụng với nhau đôi một. Số trường hợp xảy ra phản ứng ở điều kiện thường là

Xem đáp án

Đáp án C

Các trường hợp xảy ra phản ứng ở điều kiện thường:

- Na + dd Fe(NO3)3

- Na + dd Cu(NO3)2

- Na + dd AgNO3

-Zn + dd Fe(NO3)3

- Zn + dd Cu(NO3)2

- Zn + dd AgNO3

- Fe + dd Fe(NO3)3

- Fe + dd Cu(NO3)2

- Fe + dd AgNO3

- Cu + dd Fe(NO3)3

- Cu + dd AgNO3

Vậy có tất cả 11 trường hợp có thể xảy ra phản ứng


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận