Trắc nghiệm Nhôm và hợp chất của nhôm có đáp án (Vận dụng)

  • 1590 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Cho Al lần lượt vào các dung dịch : H2SOloãng, HNO(đậm đặc, to), Ba(OH)2, HNO3 loãng, H2SO4 đặc, thấy sinh ra khí B có tỉ khối so với O2 nhỏ hơn 0,8. Số dung dịch có thể phù hợp là :

Xem đáp án

Đáp án A

MB < 32.0,8 = 25,6

Al + H2SO4 loãng → H2 (thỏa mãn)

Al + HNO3 đặc, to → NO2 (loại)

Al + Ba(OH)2 → H2 (thỏa mãn)

Al + HNO3 loãng → N2 hoặc N2O hoặc NO tất cả khối lượng mol của chúng đều ≥ 28  không thỏa mãn

Al + H2SO4 đặc, to → SO2 (hoặc H2S) loại


Câu 2:

Cho các phát biểu sau:

a, Al tan được trong dung dịch HCl và dung dịch NaOH.

b, Al khử được Cu2+ trong dung dịch.

c, Al3+ bị khử bởi Na trong dung dịch AlCl3.

d, Al2O3 là hợp chất kém bền với nhiệt.

Số phát biểu đúng là

Xem đáp án

Đáp án B

Al tan được trong dung dịch HCl và dung dịch NaOH => a, đúng

Al mạnh hơn Cu => Al khử được Cu2+ trong dung dịch => b đúng

Vì Na phản ứng với nước trong dung dịch tạo NaOH => Al3+ không bị khử bởi Na trong dung dịch AlCl3 => c, sai

Al2O3 là hợp chất bền với nhiệt => d sai


Câu 3:

Cho bốn hỗn hợp, mỗi hỗn hợp gồm hai chất rắn có số mol bằng nhau: Na2O và Al2O3; Cu và Fe2(SO4)3; BaCl2 và CuCl2 ; Ba và NaHSO4. Số hỗn hợp có thể tan hoàn toàn trong nước (dư) chỉ tạo ra dung dịch là

Xem đáp án

Đáp án D

1) Na2O và Al2O3

nNaOH = 2nNa2O = 2 mol

2NaOH+Al2O3+3H2O2Na[Al(OH)4]

2 mol      1 mol

=> hỗn hợp tan hết

2) Cu và Fe2(SO4)3

Cu+Fe2(SO4)3CuSO4+2FeSO4

1 mol  1 mol

=> hỗn hợp tan hết

3) BaCl2 và CuCl2 : hỗn hợp tan hết

4) Ba và NaHSO4

Ba(OH)2+2NaHSO4BaSO4 +Na2SO4+H2O

Hỗn hợp tan tạo kết tủa và khí H2

=> có 3 hỗn hợp hòa tan vào nước chỉ tạo thành dung dịch


Câu 4:

Có các hỗn hợp chất rắn

(1) FeO, BaO, Al2O3 (tỉ lệ mol 1: 1 : 1) 

(2) Al, K, Al2O3 (tỉ lệ mol 1: 2: 1)

(3) Na2O, Al (tỉ lệ mol 1: 1)

(4) K2O, Zn (tỉ lệ mol 1: 1)

Số hỗn hợp tan hết trong nước (dư) là :

Xem đáp án

Đáp án D

(1) không tan hết vì có FeO

(2) nKOH = nK = 2 mol

=> hỗn hợp không tan hết

(3) nNaOH = 2nNa2O = 2 mol

Vì nNaOH > nAl  => hỗn hợp tan hết

(4) nKOH = 2nK2O = 2 mol

2KOH + Zn → K2ZnO2 + H2

2 mol     1 mol

=> hỗn hợp tan hết

Nhận xét: nếu n≥ nAl hoặc n ≥ 2nZn thì hỗn hợp tan hết


Câu 5:

Cho các phương trình phản ứng sau đây

X + Y + 2H2O → Z + T  (1) 

T + NaOH → X + 2H2O (2)

Y + 2NaOH → E + H2O (3)

Y + E + H2O → 2Z (4)

2AlCl3+3E+3H2O2T+3Y+6NaCl

Các chất Z, T, E là

Xem đáp án

Đáp án D

Các chất Z, T, E là NaHCO3, Al(OH)3, Na2CO3

NaAlO2 (X)+CO2 (Y)+2H2ONaHCO3(Z)+Al(OH)3 (T)  (1)Al(OH)3 (T)+NaOHNaAlO2 (X)+2H2O (2)CO2 (Y)+2NaOHNa2CO3 (E)+H2O (3)CO2 (Y)+Na2CO3 (E)+H2O2NaHCO3 (Z) (4)2AlCl3+3Na2CO3 (E)+3H2O2Al(OH)3 (T)+3CO2 (Y)+6NaCl (5)

 


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận