Trắc nghiệm Peptit và protein có đáp án (Thông hiểu)

  • 2080 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 2:

Cho các loại hợp chất sau: (1) đipeptit; (2) polipeptit;  (3) protein;  (4) lipit;  (5) đisaccarit. Có bao nhiêu hợp chất tác dụng với Cu(OH)2 trong dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường?

Xem đáp án

Các chất tác dụng với Cu(OH)2 trong dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường là:

+ (2) polipeptit; (3) protein: phản ứng màu biure

+ (5) đisaccarit: tạo phức Cu(II) màu xanh

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Cho các phát biểu sau về protein:

(1) Protein là hợp chất cao phân tử thiên nhiên có cấu trúc phức tạp.

(2) Protein chỉ có trong cơ thể người và động vật.

(3) Protein bền đối với nhiệt, đối với axit và kiềm.

(4) Chỉ các protein có cấu trúc dạng hình cầu mới có khả năng tan trong nước tạo dung dịch keo.

Những phát biểu đúng là

Xem đáp án

(1) đúng

(2) sai. Trong tất cả cá sinh vật sống đều có protein.

(3) sai. Protein bị đông tụ khi đun nóng, trong môi tường axit hoặc kiềm.

(4) đúng. Protein dạng sợi không tan trong nước, protein dạng hình cầu tan trong nước tạo dung dịch keo.

Đáp án cần chọn là: A


4

Đánh giá trung bình

33%

33%

33%

0%

0%

Nhận xét

d

2 năm trước

dang

Y

2 năm trước

YÊN NINH TRƯỜNG THCS

L

1 năm trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận