Trắc nghiệm Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ có đáp án (Nhận biết)

  • 2551 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Thành phần chính của màng tế bào thực vật là

Xem đáp án

Đáp án D

Thành phần chính của tế bào thực vật là xenlulozo


Câu 2:

Gluxit (cacbohiđrat) chứa một gốc glucozơ và một gốc fructozơ trong phân tử là:

Xem đáp án

Đáp án A

Saccarozơ được tạo bởi 1 gốc α- glucozơ và 1 gốc β- fructozơ liên kết với nhau qua nguyên tử O của C1- glucozơ và C2 – fructozơ.


Câu 3:

Gluxit (cacbohiđrat) chỉ chứa hai gốc glucozơ trong phân tử là:

Xem đáp án

Đáp án C

Mantozơ gồm 2 gốc α- glucozơ liên kết với nhau ở C1 của gốc α- glucozơ này với C4 của gốc α- glucozơ kia.


Câu 4:

Đường saccarozơ (đường mía) thuộc loại saccarit nào?

Xem đáp án

Đáp án B

Đường saccarozơ (đường mía) thuộc loại đisaccarit.


Câu 5:

Mantozơ chứa hai loại monosaccarit nào?

Xem đáp án

Đáp án D

Mantozơ  gồm 2 gốc α- glucozơ liên kết với nhau ở C1 của gốc α- glucozơ này với C4 của gốc α- glucozơ kia.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận