Trắc nghiệm Sóng điện từ có đáp án ( Vận dụng, vận dụng cao)

  • 828 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 2:

Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm một tụ điện có điện dung thay đổi từ 10πpF đến 160πpF và cuộn dây có độ tự cảm 2,5πμH. Mạch trên có thể bắt được sóng điện từ có bước sóng nằm trong khoảng nào?

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có: λ=2πcLC

λmin=2πcLCmin=2π.3.1082,5.106π.10.1012π=3m

λmax=2πcLCmax=2π.3.1082,5.106π.160.1012π=12m

3mλ12m


Câu 3:

Một mạch chọn sóng gồm cuộn dây có hệ số tự cảm không đổi và một tụ điện có điện dung biến thiên. Khi điện dung của tụ là 20nF thì mạch thu được bước sóng 40m. Nếu muốn thu được bước sóng 60m thì phải điều chỉnh điện dung của tụ

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có: λ=2πcLC

+ Khi C=C1=20pF:λ1=2πcLC1

+ Khi C=C2:λ2=2πcLC2

λ1λ2=C1C2=4060=23C1C2=49C2=94C1=94.20nF=45nF

=> Cần tăng thêm điện dung của tụ lên một khoảng bằng 45nF20nF=25nF


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận