Dạng 1: Xác định, chứng minh hai mặt phẳng song song có đáp án

  • 145 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Cho hai mặt phẳng song song (P) và (Q). Đường thẳng d nằm trên (P). Số điểm chung của mặt phẳng (Q) và d là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Vì (P) và (Q) song song mà d nằm trên (P) nên d song song với (Q).

Vậy d và (Q) không có điểm chung.


Câu 2:

Cho tứ diện SABC. D, E, F là trung điểm các cạnh SA, SB, SC. Vị trí tương đối của (DEF) và (ABC) là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Cho tứ diện SABC. D, E, F là trung điểm các cạnh SA, SB, SC. Vị trí tương đối của (DEF) và (ABC) là (ảnh 1)

D, E, F là trung điểm các đoạn thẳng SA, SB, SC nên DE // AB, EF // AC, EF // BC (tính chất đường trung bình của tam giác).

Do đó DE, EF, EF đều song song với (ABC).

Vậy (DEF) // (ABC).


Câu 3:

Cho hình bình hành ABCD và điểm S không nằm trên (ABCD). O là giao điểm của AC và BD. Gọi E, F, H theo thứ tự là trung điểm của SA; SD và AB. Khẳng định đúng trong các khẳng định sau là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Cho hình bình hành ABCD và điểm S không nằm trên (ABCD). O là giao điểm của AC và BD. (ảnh 1)

Ta có EF là đường trung bình của tam giác SAD suy ra: EF // AD  (1).

OH là đường trung bình của tam giác ABC suy ra: OH // BC // AD (2).

Từ (1) và (2) suy ra : EF // OH // AD nên 4 điểm E; F; O; H đồng phẳng

Lại có: EH // SB; OH // BC; EH, OH (EFOH) và SB, SC (SBC) nên (EFOH) // (SBC) hay (EOF) // (SBC).


Câu 5:

Cho hình chóp S.ABCD. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh SA, SB, SC và SD. Khẳng định sai trong các khẳng định sau là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Cho hình chóp S.ABCD. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh SA, SB, SC và SD. Khẳng định sai trong các khẳng định sau là (ảnh 1)

* Xét khẳng định: MN // (ABCD)

Do M và N lần lượt là trung điểm của SA và SB

MN là đường trung bình của tam giác SAB và MN // AB.

Mà AB (ABCD) nên MN // (ABCD)   (1)

A đúng.

* Xét khẳng định: MP // (ABCD).

Do M và P lần lượt là trung điểm của SA và SC

MP là đường trung bình của tam giác SAC và MP // AC

Mà AC (ABCD) nên MP // (ABCD)  (2)

B đúng.

Từ (1) và (2) và kết hợp với MN và MP là hai đường thẳng cắt nhau tại M và cùng thuộc (MNPQ) ta suy ra: (ABCD) // (MNPQ)

D đúng.

Vậy khẳng định sai là C.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận