Dạng 1: Ứng dụng tính liên tục của hàm số để chứng minh phương trình có nghiệm có đáp án

  • 155 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Phương trình f(x) = 0 có nghiệm trong khoảng (a; b) khi

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Nếu hàm số y = f(x) liên tục trên đoạn [a; b] và f(a) . f(b) < 0 thì phương trình f(x) = 0 có ít nhất một nghiệm trong khoảng (a; b). Cần chú ý về các khoảng và đoạn khi xác định số nghiệm của phương trình.


Câu 2:

Nếu f(x) liên tục trên các đoạn  ;  1 và  1;  + thì

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Do chưa có thông tin về tính liên tục của f(x) tại x = 1 nên chưa thể đưa ra kết luận về tính liên tục của f(x).


Câu 3:

Nếu hàm số y = f(x) liên tục trên đoạn [a; b] và f(a) . f(b) < 0 thì số nghiệm của phương trình f(x) = 0 trên đoạn (a; b) là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Nếu hàm số y = f(x) liên tục trên đoạn [a; b] và f(a) . f(b) < 0 thì phương trình f(x) = 0 có ít nhất một nghiệm trong khoảng (a; b).


Câu 4:

Trong các phương trình dưới đây, phương trình có nghiệm trong khoảng (0;1) là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Xét hàm số f(x) = 3x2023 – 8x + 4.

Hàm số liên tục trên ℝ nên cũng liên tục trên đoạn [0; 1].

f(0) = 4; f(1) = ‒1 nên f(0) . f(1) < 0.

Vậy phương trình có nghiệm trong khoảng (0; 1).


Câu 5:

Cho phương trình 2x4 – 5x2 + x + 1 = 0. Khẳng định đúng là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Xét hàm số f(x) = 2x4 – 5x2 + x + 1.

Hàm số liên tục trên ℝ.

f(‒2) = 11; f(‒1) = ‒3; f(0) = 1; f(1) = ‒1; f(2) = 15.

Ta thấy f(‒2) . f(‒1) < 0; f(‒1) . f(0) < 0; f(0) . f(1) < 0 ; f(1) . f(2) < 0 nên phương trình đã cho có ít nhất một nghiệm trong các khoảng (‒2; ‒1); (‒1; 0); (0; 1) và (1; 2).

Vậy đáp án đúng là C.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận