Dạng 1: Tính xác suất của biến cố giao của hai biến cố độc lập bằng cách sử dụng công thức nhân xác suất và sơ đồ hình cây có đáp án

  • 241 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Cho A và B là hai biến cố độc lập. Biết  PA=13PB=14. Xác suất của biến cố AB là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Áp dụng quy tắc nhân xác suất ta có  PAB=PAPB=112.


Câu 2:

Cho A và B là hai biến cố độc lập với nhau. Biết P(A) = 0,4 và P(B) = 0,6. Xác suất của các biến cố  A¯B 

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có sơ đồ hình cây:

Cho A và B là hai biến cố độc lập với nhau. Biết P(A) = 0,4 và P(B) = 0,6.  (ảnh 1)

 

Vì A và B là hai biến cố độc lập với nhau nên  A¯

 và B cũng là hai biến cố độc lập.

Do đó  PA¯B=PA¯PB=0,60,6=0,36.


Câu 3:

Cho A và B là hai biến cố độc lập với nhau. Biết P(A) = 0,4 và P(B) = 0,6. Xác suất của các biến cố  A¯B¯ 

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có sơ đồ hình cây:

Cho A và B là hai biến cố độc lập với nhau. Biết P(A) = 0,4 và P(B) = 0,6. (ảnh 1)
 

Vì A và B là hai biến cố độc lập với nhau nên  A¯ và  B¯ cũng là hai biến cố độc lập.

Do đó  PA¯B¯=PA¯PB¯=0,60,4=0,24. 


Câu 4:

An và Bình không quen biết nhau và học ở hai nơi khác nhau. Xác suất để An và Bình đạt điểm giỏi về môn Toán trong kì thi cuối năm tương ứng là 0,92 và 0,88. Xác suất để cả An và Bình đều không đạt điểm giỏi là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Gọi A là biến cố “An đạt điểm giỏi môn Toán” và B là biến cố “Bình đạt điểm giỏi môn Toán”.

Do đó A và B là hai biến cố độc lập, nên hai biến cố   A¯ và  B¯ độc lập.

Ta có  PA¯=1PA=10,92=0,08 và  PB¯=1PB=10,88=0,12.

An và Bình không quen biết nhau và học ở hai nơi khác nhau. Xác suất để An và Bình đạt điểm giỏi (ảnh 1)

Ta có  A¯B¯ là biến cố: "Cả An và Bình đều không đạt điểm giỏi môn Toán".

Do đó  PA¯B¯=PA¯.PB¯=0,08.0,12=0,0096.


Câu 5:

An và Bình không quen biết nhau và học ở hai nơi khác nhau. Xác suất để An và Bình đạt điểm giỏi về môn Toán trong kì thi cuối năm tương ứng là 0,92 và 0,88. Xác suất để cả An và Bình đều đạt điểm giỏi là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Gọi A là biến cố: "An đạt điểm giỏi về môn Toán" và B là biến cố: "Bình đạt điểm giỏi về môn Toán".

Ta có  PA¯=1PA=10,92=0,08 và  PB¯=1PB=10,88=0,12.

An và Bình không quen biết nhau và học ở hai nơi khác nhau. Xác suất để An và Bình đạt điểm giỏi về môn Toán (ảnh 1)

Ta có biến cố AB là: "Cả An và Bình đều đạt điểm giỏi môn Toán".

Do A và B là hai biến cố độc lập nên P(AB) = P(A).P(B) = 0,92.0,88 = 0,8096.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận