Dạng 1: Nhận biết, chứng minh dãy số là một cấp số nhân có đáp án

  • 261 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Trong các dãy số dưới đây, dãy số nào là một cấp số nhân?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C


Câu 2:

Trong các dãy số dưới đây, dãy số nào là cấp số nhân?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A


Câu 3:

Cho các dãy số (1): –31; –34; –37; –40; … ;

(2): 1; 3; 5; 7; 9; … ;

(3): 1; 4; 9; 16; 25; …

(4): –2; 2; –2; 2; –2; … .

Dãy số nào là một cấp số nhân?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ta có: u2 = u1.(–1); u3 = u2.(–1); u4 = u3.(–1); …

Do đó, dãy số (4) là một cấp số nhân có q = –1.


Câu 4:

Cho các dãy số như dưới đây, dãy số nào là cấp số nhân?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có:  un+1=15n+1+10=15n+11

Xét tỉ số:  un+1un=15n+11:15n+10=15  (không đổi)

Do đó, dãy số (un) là cấp số nhân.


Câu 5:

Cho các dãy số: vn = 10n + 10; un=2n(3)2n ; tn= n.2n; wn = 5–n. Trong các dãy số này, có bao nhiêu dãy số là cấp số nhân?

A. 1;

B. 2;

C. 3;

D. 4.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Xét dãy số un, ta có:  un+1=2n+132(n+1)=2n+131n

Þ un+1un=2n+131n:2n32n=6  (không đổi)

Do đó, dãy (un) là cấp số nhân.

Xét dãy số wn = 5–n, ta có: wn + 1 = 5– n – 1

Þ wn+1 = 5–1.wn

Þ (wn) là cấp số nhân.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận