Trắc nghiệm Toán 11 KNTT Bài 1. Giá trị lượng giác của góc lượng giác có đáp án

  • 328 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về “đường tròn lượng giác”?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D


Câu 2:

Đổi số đo của góc 70° sang đơn vị radian.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Áp dụng công thức α=a.π180 với α tính bằng radian, α tính bằng độ.

Ta có α=a.π180=70π180=7π18.

Câu 3:

Tính độ dài l của cung trên đường tròn có bán kính bằng 20 cm và số đo π16.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Áp dụng công thức l=Rα=20.π163,93  cm.


Câu 4:

Với mọi số thực α, ta có sin9π2+α bằng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có sin9π2+α=sin4π+π2+α=sinπ2+α=cosα.

Câu 5:

Cho π<α<3π2. Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có π<α<3π20<3π2α<π2sin3π2α>0cos3π2α>0tan3π2α>0.

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận