Trắc nghiệm Toán 11 KNTT Bài 4. Phương trình lượng giác cơ bản có đáp án

  • 98 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Nghiệm của phương trình sinx=1 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

sinx=1x=π2+k2π, k.


Câu 2:

Nghiệm của phương trình cos x = 1 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

cosx=1x=k2π, k


Câu 3:

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình sinx=m có nghiệm.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Với mọi x, ta luôn có 1sinx1.

Do đó, phương trình x = m có nghiệm khi và chỉ khi 1m1.


Câu 4:

Nghiệm của phương trình 3+3tanx=0 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

3+3tanx=0tanx=33x=π6+kπk

Câu 5:

Tập nghiệm của phương trình sin2x=sinx là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có sin2x=sinx2x=x+k2π2x=πx+k2πx=k2πx=π3+k2π3k.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận