Trắc nghiệm Toán 7 Bài tập cuối chương 4 có đáp án

  • 394 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho hình vẽ. Tính góc FEC, biết EF // BC và \[\widehat {ECB} = 40^\circ \]:

 Cho hình vẽ. Tính góc FEC, biết EF // BC và góc ECB = 40 độ: (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Vì EF // BC nên ta có: \[\widehat {ECB}\] và \[\widehat {FEC}\] là hai góc so le trong

Suy ra \[\widehat {FEC} = \widehat {ECB} = 40^\circ \]

Vậy \[\widehat {FEC} = 40^\circ \].


Câu 2:

Cho hình thoi ABCD như hình vẽ.

 Cho hình thoi ABCD như hình vẽ. Chọn phương án đúng. A. góc AOB và (ảnh 1)

Chọn phương án đúng.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

\[\widehat {AOB}\] và \[\widehat {DOC}\] là hai góc đối đỉnh là phát biểu đúng, chọn phương án A;

\[\widehat {AOB}\] và \[\widehat {BOC}\] là hai góc so le trong là phát biểu sai, vì \[\widehat {AOB}\] và \[\widehat {BOC}\] là hai góc kề bù;

\[\widehat {BAD}\] và \[\widehat {ADC}\] là hai góc đồng vị là phát biểu sai, vì \[\widehat {BAD}\] và \[\widehat {ADC}\] là hai góc trong cùng phía.

\[\widehat {ABC}\] và \[\widehat {ADC}\] là hai góc kề bù là phát biểu sai vì hai góc này không chung đỉnh.


Câu 3:

Cho hình chữ nhật ABCD như hình vẽ. Biết IJ // AB và \[\widehat {JOC} = 30^\circ \].

 Cho hình chữ nhật ABCD như hình vẽ. Biết IJ // AB và góc JOC = 30 độ (ảnh 1)

Số đo góc BAC là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A.

Vì AB // IJ nên ta có: \[\widehat {JOC}\] và \[\widehat {BAC}\] là hai góc đồng vị

Suy ra \[\widehat {BAC} = \widehat {JOC} = 30^\circ \] (1)

Vậy \[\widehat {BAC} = 60^\circ \].


Câu 4:

Cho hình bình hành ABCD như hình vẽ. Biết EF // DC, \[\widehat {DAB} = 65^\circ \] và \[\widehat {AFE} = 35^\circ \]. Số đo góc KAD là:

 Cho hình bình hành ABCD như hình vẽ. Biết EF // DC, góc DAB = 65 độ và  (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Vì ABCD là hình bình hành nên AB // DC do đó \(\widehat {BAK} = \widehat {AKD}\) (hai góc so le trong).

Vì EF // DC nên \[\widehat {AFE} = \widehat {AKD}\] (hai góc đồng vị)

Suy ra \(\widehat {BAK} = \widehat {AFE}\) (cùng bằng góc \(\widehat {AKD}\))

Mà \[\widehat {AFE} = 35^\circ \Rightarrow \widehat {BAK} = 35^\circ \]

Mà \[\widehat {BAK} + \widehat {KAD} = \widehat {DAB}\] (vì tia AK nằm giữa hai tia AB và AD)

\[ \Rightarrow \widehat {KAD} = \widehat {DAB} - \widehat {KAB} = 65^\circ - 35^\circ = 30^\circ \]

Vậy \[\widehat {KAD} = 30^\circ \].


Câu 5:

Cho hình vẽ dưới đây, biết a // b. Tính x, y.

 Cho hình vẽ dưới đây, biết a // b. Tính x, y. A. x = 80 độ và y = 80 độ (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Vì a // b nên \[\widehat {BAC} + \widehat {ACD} = 180^\circ \] (hai góc trong cùng phía bù nhau)

Suy ra 100o + x = 180o

Do đó x = 180o ‒ 100° = 80°

Vì a // b nên \[\widehat {ABD} + \widehat {CDB} = 180^\circ \] (hai góc trong cùng phía bù nhau)

Suy ra \[\widehat {CDB} = 180^\circ - \widehat {ABD}\]

\[\widehat {CDB} = 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ \]

Mà góc y và \(\widehat {CDB}\) là hai góc đổi đỉnh nên \[y = \widehat {CDB} = 60^\circ \]

Vậy x = 80° và y = 60°.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận