Trắc nghiệm Toán 7 Ôn tập chương 7 có đáp án

  • 304 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho biểu thức: 2x2 − x(2x + 3) + 3 . (x + 2). Sau khi rút gọn thì biểu thức trở thành:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có: 2x2 − x(2x + 3) + 3 . (x + 2)

= 2x2 − 2x2 − 3x + 3x + 6

= (2x2 − 2x2) + (− 3x + 3x) + 6 = 6.


Câu 2:

Tính giá trị của biểu thức A = x2 (y − 2) + 7xy + 10y2 khi x = 2; y = 1

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Thay x = 2; y = 3 vào biểu thức A, ta được:

A = 22 . (1 − 2) + 7 . 2 . 1 + 10 . 12

= 4 . (−1) + 14 + 10

= −4 + 14 + 10 = 20.


Câu 3:

Biểu thức số của diện tích hình tam giác có chiều cao bằng 3 và cạnh đáy bằng 5 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Biểu thức số của diện tích hình tam giác có chiều cao bằng 3 và cạnh đáy bằng 5  (ảnh 1)

Diện tích hình tam giác bằng tích của chiều cao nhân độ dài đáy chia cho 2 nên ta có biểu thức số \[\frac{{3.5}}{2}\] biểu thị diện tích tam giác .


Câu 4:

Trong túi có 3 màu bi gồm: màu xanh, màu đỏ và màu vàng. Số viên bi xanh là 5x2 + 3, số viên bi đỏ là 2x2 + 3x và số viên bi vàng là 5. Biểu thức đại số biểu thị tổng số viên bi trong túi là biểu thức nào trong các biểu thức sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Tổng số viên bi trong túi là:

(5x2 + 3) + (2x2 + 3x) + 5

= 5x2 + 3 + 2x2 + 3x + 5

= (5x2 + 2x2) + 3x + (5 + 3)

= 7x2 + 3x + 8.

Biểu thức đại số biểu thị tổng số viên bi trong túi là: 7x2 + 3x + 8.


Câu 5:

Trong các biểu thức sau đây, biểu thức nào là đơn thức một biến?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Đơn thức một biến là biểu thức đại số chỉ gồm một số, hoặc một biến, hoặc một tích giữa các số và biến đó .

Do đó 9x là đơn thức một biến.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận