Trắc nghiệm Toán 7 Ôn tập chương VI có đáp án

  • 876 lượt thi

  • 31 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Biểu thức nào sau đây là đa thức một biến?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Biểu thức đại số 3x + 1 là đơn thức một biến x.

Biểu thức đại số 2xy + 3y không là đơn thức một biến x vì có cả biến y.

Biểu thức đại số x2 + y không phải là đa thức một biến x vì có cả biến y.

Biểu thức đại số t2 + t + 1t không phải là đa thức một biến t.

Ta chọn phương án A.


Câu 2:

Bậc của đa thức 5x2 + 3x + 1 là?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Số mũ cao nhất của biến là 2 nên bậc của đa thức là 2.

Ta chọn phương án C.


Câu 3:

Giá trị của biểu thức A = –2a + b + 20 tại a = 1, b = 2 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Thay a = 1, b = 2 vào biểu thức A ta được:

A = –2. 1 + 2 + 20 = 20

Ta chọn phương án A.


Câu 4:

Viết đa thức bậc nhất có hệ số của biến bằng 2 và hệ số tự do bằng 2022.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Gọi đa thức bậc nhất cần tìm có dạng ax + b (a ≠ 0).

Vì đa thức này có hệ số của biến bằng 2 nên a = 2.

Đa thức có hệ số tự do bằng 2022 nên b = 2022.

Do đó đa thức cần tìm là 2x + 2022.

Vậy ta chọn phương án D.


Câu 5:

Trong các số sau, số nào là nghiệm của đa thức A(x) = 3x + 6?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Cách 1: Tìm trực tiếp nghiệm của đa thức

A(x) = 0

Suy ra 3x + 6 = 0

Hay 3x = –6

Do đó x = –2.

Vậy x = –2 là nghiệm của đa thức A(x).

Ta chọn phương án B.

Cách 2: Xét từng phương án:

• Tại x = 2 ta có:

A(2) = 3.2 + 6 = 12 ≠ 0

Do đó số 2 không là nghiệm của A(x).

• Tại x = –2 ta có:

A(–2) = 3.(–2) + 6 = 0

Do đó số –2 là nghiệm của A(x).

• Tại x = 3 ta có:

A(3) = 3.3 + 6 = 15 ≠ 0

Do đó số 3 không là nghiệm của A(x).

• Tại x = –3 ta có:

A(–3) = 3.(–3) + 6 = –3 ≠ 0

Do đó số –3 không là nghiệm của A(x).

Vậy ta chọn phương án B.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận