Trắc nghiệm Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại có đáp án (Nhận biết)

  • 2528 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Cấu hình electron nào sau đây là của nguyên tử kim loại?

Xem đáp án

Đáp án A

Cấu hình e của nguyên tử kim loại là 1s22s22p63s1 (có 1e lớp ngoài cùng)


Câu 2:

Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron của nguyên tử Mg (Z = 12) là

Xem đáp án

Đáp án B

Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron của nguyên tử Mg (Z = 12) là : 1s22s22p63s2


Câu 3:

Một cation kim loại M có cấu hình e ở lớp ngoài cùng là 2s22p6. Vậy cấu hình e ở lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại M là :

Xem đáp án

Đáp án D

Cấu hình electron của kim loại có thể có 1, 2 hoặc 3 electron lớp ngoài cùng

=> các trường hợp thỏa mãn là

1s22s22p63s1

1s22s22p63s2

1s22s22p63s23p1


Câu 4:

Cation M+ có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 3p6. Nguyên tử M là:

Xem đáp án

Đáp án C

M+ có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 3p6

Mà M+ + 1e → M

Cấu hình e của M là: 1s22s22p63s23p64s1

→ M là Kali


Câu 5:

Kim loại M3+ có cấu hình phân lớp ngoài cùng là 3d3. Vị trí của M trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là?

Xem đáp án

Đáp án A

Cấu hình e của M là: 1s22s22p63s23p63d54s1

M nằm ở chu kì 4, nhóm VIB


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận