Trắc nghiệm Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại có đáp án (Thông hiểu)

  • 1828 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Kim loại nào dưới đây không tan trong dung dịch NaOH ?

Xem đáp án

Đáp án D

Kim loại không tan trong dung dịch NaOH là Mg.

Zn và Al tan được trong dung dịch kiềm.

Na tác dụng với nước trong dung dịch


Câu 2:

Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron ứng với lớp ngoài cùng nào sau đây là của nguyên tố kim loại?

Xem đáp án

Đáp án D

* Theo cấu hình e: kim loại là các nguyên tố thường có 1, 2, 3 electron ở lớp ngoài cùng (trừ H, He, B).


Câu 3:

Cho cấu hình electron: 1s22s22p6. Dãy nào sau đây gồm các nguyên tử và ion có cấu hình electron như trên?

Xem đáp án

Đáp án D

Na+, F- và Ne đều có cấu hình e là 1s22s22p6


Câu 4:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án B

Đáp án A: Sai vì một số kim loại có khối lượng riêng nhẹ hơn nước (Li, Na, K,...)

Đáp án C: Sai vì một số kim loại có nhiều số oxi hóa trong hợp chất (Fe, Cr, Cu,...)

Đáp án D: Sai vì ở điều kiện thường, Hg tồn tại ở thể lỏng


Câu 5:

Một cation kim loại M2+ có cấu hình e ở lớp ngoài cùng là 2s22p6. Vậy cấu hình e ở lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại M là :

Xem đáp án

Đáp án A

M2+ có cấu hình e ở lớp ngoài cùng là 2s22p6

=> Cấu hình electron của M là 1s22s22p63s2


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận