15 Câu trắc nghiệm luyện tập tính chất của kim loại có đáp án

  • 2012 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Nhận xét nào về tính chất vật lí của kim loại dưới đây là không đúng ?

Xem đáp án

Đáp án D

D sai vì Tính dẻo Al < Ag < Au


Câu 3:

Cho các kim loại : Cu, Fe, Ag và các đung dịch HCl, CuSO4, FeCl2, FeCl3. Số cặp chất có phản ứng với nhau là

Xem đáp án

Đáp án C

Các cặp chất xảy ra phản ứng là: Fe và HCl; Fe và CuSO4; Fe  FeCl3; Cu và FeCl3


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận