14 Câu trắc nghiệm tính chất của kim loại , dãy điện hóa của kim loại có đáp án

  • 4053 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Kết luận nào sau đây là sai ?

Xem đáp án

Đáp án B

B sai vì Kim loại dẻo nhất là vàng


Câu 2:

Phát biểu nào sau đây không đúng ?

Xem đáp án

Đáp án C

Mặc dù bạc dẫn điện tốt nhưng do giá thành đắt nên không dùng làm dây dẫn điện


Câu 3:

Cho các kim loại sau : Li, Mg, Al, Zn, Fe, Ni. Có bao nhiêu kim loại tác dụng với HCl và Cl2 thu được cùng một muối ?

Xem đáp án

Đáp án D

Các kim loại tác dụng với HCl và Cl2 cho cùng một muối là: Li; Mg; Al; Zn; Ni.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận