15 CÂU TRẮC NGHIỆM LUYỆN TẬP: CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT CỦA AMIN, AMINO AXIT, PEPTIT VÀ PROTEIN CÓ ĐÁP ÁN

  • 2645 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Dung dịch nào sau đây làm phenolphtalein đổi màu ?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Cho ba dung dịch có cùng nồng độ mol: 1 H2NCH2COOH, 2 CH3COOH, 3 CH3CH2NH2 . Dãy các dung dịch xếp theo thứ tự pH tăng dần là

Xem đáp án

Đáp án D

Dung dịch có tính bazơ càng mạnh thì pH càng lớn. Các dung dịch xếp theo chiều tăng dần tính pH: 2, 1, 3


Câu 4:

Phát biểu nào sau đây là sai ?

Xem đáp án

Đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận