15 Câu trắc nghiệm Điều chế kim loại có đáp án

  • 3393 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 2:

Những kim loại nào sau đây có thể được điều chế từ oxit bằng phương pháp nhiệt luyện nhờ chất khử CO?

Xem đáp án

Đáp án C

CO khử được oxit của các kim loại đứng sau Al trong dãy hoạt động hóa học


Câu 3:

Khẳng định nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận