15 Câu trắc nghiệm kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ có đáp án

  • 3247 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây đúng ?

Xem đáp án

Đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận