16 câu trắc nghiệm Crom và hợp chất của Crom có đáp án

  • 2549 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 16 phút

Câu 1:

Crom không phản ứng với chất nào sau đây ?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Phản ứng nào sau đây không đúng ?

Xem đáp án

Đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận