230 Câu hỏi trắc nghiệm Kim loại Kiềm, Kiềm thổ, Nhôm cực hay có lời giải (P1)

  • 3590 lượt thi

  • 100 câu hỏi

  • 100 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án

A đúng.

B đúng. Phương trình phản ứng:

2NaHCO3 t0 Na2CO3 + CO2 + H2O

C sai. Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch NaAlO2 (hoặc Na[Al(OH)4) thu được kết tủa màu trắng.

CO2 + NaAlO2 + 2H2O → Al(OH) + NaHCO3

D đúng. Phương trình phản ứng:

CrCl2 + 2NaOH → 2NaCl + Cr(OH)2

=> Chọn đáp án C.


Câu 2:

Cho dãy các chất: Al, Al2O3, Na2CO3, CaCO3. Số chất trong dãy vừa phản ứng được với dung dịch NaOH, vừa phản ứng được với dung dịch HCl là

Xem đáp án

Các chất trong dãy vừa phản ứng được với dung dịch NaOH, vừa phản ứng được với dung dịch HCl là: Al, Al2O3.

=> Chọn đáp án D.


Câu 3:

Hợp chất Ba(HCO3)2 tác dụng với dung dịch nào sau đây không sinh ra kết tủa?

Xem đáp án

Ba(HCO3)2 + Na2SO4 → BaSO4↓ + 2NaHCO3

A. Ba(HCO3)2 + 2NaOH → BaCO3↓+ Na2CO3 + 2H2O

B. Ba(HCO3)2 + Na2CO3 → BaCO3↓ + 2NaHCO3

C. Ba(HCO3) + 2HCl → BaCl2 + 2CO2 + 2H2O

=> Chọn đáp án D.


Câu 5:

Thạch cao sống là tên gọi của chất nào sau đây?

Xem đáp án

Thạch cao sống có công thức là CaSO4.2H2O.

=> Chọn đáp án C.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Lê Dũng

Bình luận


Bình luận