270 câu trắc nghiệm Kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm có lời giải (P1)

  • 5837 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Phương pháp chung để điều chế các kim loại Na, Ca, Al trong công nghiệp là

Xem đáp án

Đáp án C

Na, Ca, Al là những kim loại mạnh

→ phương pháp điều chế chúng là dùng điện phân nóng chảy hợp chất (muối, bazơ, oxit) của chúng


Câu 2:

Dung dịch X chứa a mol ZnSO4; dung dịch Y chứa b mol AlCl3; dung dịch Z chứa c mol NaOH. Tiến hành 2 thí nghiệm sau:

– Thí nghiệm 1: Cho từ từ dung dịch Z vào dung dịch X;

– Thí nghiệm 2: Cho từ từ dung dịch Z vào dung dịch Y.

Lượng kết tủa ở 2 thí nghiệm biến đổi theo đồ thị sau đây

Tổng khối lượng kết tủa ở 2 thí nghiệm khi dùng x mol NaOH gần nhất với giá trị nào sau đây ?

Xem đáp án

Đáp án C

Thí nghiệm 1:

2OH- + Zn2+ → Zn(OH)2

2OH- + Zn(OH)2 → ZnO22- + H2O

Thí nghiệm 2:

3OH- + Al3+ → Al(OH)3

OH- + Al(OH)3 → AlO2- + H2O.

Ở thí nghiệm 2, từ đồ thị thấy 4a = 3b

Và 4b = 0,32 → b = 0,08 →  a = 0,06

Với x mol NaOH

nZn(OH)2=4a-x2=nAl(OH)3=x3

x=0,144

nZn(OH)2=nAl(OH)3=0,048 mol

Tổng khối lượng kết tủa = 0,048.(78+99) = 8,496g


Câu 3:

Để bảo vệ ống thép (dẫn nước, dẫn dầu, dẫn khí đốt) bằng phương pháp điện hoá, người ta gắn vào mặt ngoài của ống thép những khối kim loạ

Xem đáp án

Đáp án B

Lời giải chi tiết

Để bảo vệ vỏ ống thép, người ta gắn các khối Zn vào phía ngoài ống. Phần ngoài bằng thép là cực dương, khối Zn là cực âm. Kết quả là ống thép được bảo vệ, Zn là “vật hi sinh” bị ăn mòn.

Ở anot (cực âm): Zn bị oxi hóa:

Zn → Zn2+ + 2e

Ở catot (cực dương): O2 bị khử:

2H2O + O2 + 4e → 4OH


Câu 4:

Cho dãy các chất: Al, Al2O3, AlCl3, Al(OH)3. Số chất trong dãy vừa phản ứng được với dung dịch NaOH, vừa phản ứng với dung dịch HCl là

Xem đáp án

Đáp án C

Các chất vừa phản ứng được với dd NaOH, vừa phản ứng HCl: Al, Al2O3, Al(OH)3.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận