Bài tập amin phản ứng với HNO2 và phản ứng thế ở nhân thơm của anilin

  • 1745 lượt thi

  • 35 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Chất nào sau đây khi phản ứng với dung dịch hỗn hợp HCl và HNO2 ở 0-5oC tạo ra muối điazoni?

Xem đáp án

C6H5NH2 phản ứng với dung dịch hỗn hợp HCl và HNO2  0  5oC tạo ra muối điazoni.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

C6H5NH2 phản ứng với dung dịch hỗn hợp HCl và HNO205oC tạo ra? muối điazoni?

Xem đáp án

C6H5NH2 phản ứng với dung dịch hỗn hợp HCl và HNO205oC tạo ra muối điazoni (C6H5N2Cl).

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Hợp chất hữu cơ X đơn chức tác dụng với HNO2 trong HCl ở nhiệt độ thường thì thu được hợp chất hữu cơ Y. Y tác dụng với Na nhưng không tác dụng với NaOH. Vậy X có thể là

Xem đáp án

Y tác dụng với Na nhưng không tác dụng với NaOH => Y là ancol

=> X là amin no, bậc I

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Cho etylamin tác dụng với HNO2 trong HCl ở nhiệt độ thường thì thu được hợp chất hữu cơ Y. Kết luận nào sau đây sai?

Xem đáp án

C2H5NH2 + HNO2HCl  C2H5OH + N2 + H2O

=> Y là C2H5OH

C. sai vì C2H5OH tác dụng với Na

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Số đồng phân amin có công thức phân tử C4H11N tác dụng với dung dịch HNO2 (to thường) tạo ra ancol là

Xem đáp án

C4H11N tác dụng với dung dịch HNO2 (to thường) tạo ra ancol là những amin bậc I

CTCT:

CH3CH2CH2CH2NH2CH3CH2CHNH2CH3CH32CHCH2NH2CH33CNH2

Đáp án cần chọn là: D


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận