Bài tập Crom - Sắt - Đồng có giải chi tiết (mức độ vận dụng cao - P2)

  • 2216 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Nung m gam hỗn hợp X gồm Fe(NO3)2, FeCO3 và Fe(OH)2 trong bình chân không, thu được chất rắn duy nhất là Fe2O3 và a mol hỗn hợp khí và hơi gồm NO2, CO2 và H2O. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn m gam X trong 120 gam dung dịch H2SO4 14,7%, thu được dung dịch chỉ chứa 38,4 gam muối trung hòa của kim loại và hỗn hợp khí gồm NO và CO2. Giá trị của a là

Xem đáp án

Đáp án C

nH2SO4 = 0,18(mol)

Đặt x, y,z là số mol Fe(NO3)2, FeCO3 và Fe(OH)2

Các phản ứng trao đổi xảy ra

H+ + OH- H2O   (1)

2H+ + CO32- CO2 + H2O   (2)

Các bán phản ứng oxi hóa khử xảy ra:

Fe2+   Fe3+ +1e       (3)

4H+ + NO3-   +3e  NO + 2H2O   (4)

Bảo toàn electron: ne ( Fe2+ nhường) = ne ( N+5 nhận)

=> x + y + z = 2x  (*)

Bảo toàn nguyên tố H: ∑ nH+ (1)+(2)+(4)  =  nOH- + 2nCO32- + 4nNO

=> 2z + 2y + 4nNO = 0,18.2

=> nNO = 0,09 – ( y + z)/2

Bảo toàn nguyên tố N: => nNO3- trong muối = 2nFe(NO3)2 – nNO = 2x – 0,09 + (y+z)/2

mmuối = 56 ( x+ y + z) + 0,18.96 + 62[ 2x – 0,09 + (y+z)/2] = 38,4  (**)

Từ (*) và (**) => x = y + z = 0,1

=> a = 2x + y + z = 0,3


Câu 2:

Cho 17,80 gam bột Fe vào 400 ml dung dịch gồm Cu(NO3)2 0,40M và H2SO4 0,50M. Sau phản ứng thu được m gam hỗn hợp kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị m và V là

Xem đáp án

Đáp án A

3Fe+8H++2NO3-3Fe2++2NO+4H2O

0,150,40,160,16          0,16                               

mKL = mFe dư + mCu = 17,8 – 0,31.56 + 0,16.64 = 10,68 gam

V = 0,1.22,4 = 2,24 lít


Câu 4:

Hòa tan hết một lượng bột Fe vào dung dịch HCl, sau phản ứng thu được V lít (đktc) khí H2 và dung dịch X. Chia dung dịch X thành 2 phần không bằng nhau. Phần 1 đem tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 3,6 gam kết tủa. Phần 2 cho tác dụng với dung dịch AgNO3 dư, thu được 0,02 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và 68,2 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là

Xem đáp án

Đáp án A

P1: nFe(OH)2 = 3,6/90 = 0,04 mol

=> nFe2+ = 0,04 mol

P2:

Fe2+: x mol

H+: y mol

Cl-: 2x + y

=> y = 0,08

Fe2++Ag+Fe3++Ag

x-0,06        x-0,06

Ag+ + Cl- AgCl

     2x+y 2x+y

=> 108(x-0,06) + 143,5(2x+y) = 68,2 => x = 0,16

=> nFe phản ứng ban đầu = nH2 = 0,04+0,16 = 0,2 mol => VH2 = 4,48 lít


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận