Bài tập Crom - Sắt - Đồng có giải chi tiết (mức độ vận dụng)

  • 1224 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Khuấy kĩ dung dịch chứa 13,60g AgNO3 với m gam Cu rồi thêm tiếp 100 ml dung dịch H2SO4 loãng dư . Đun nóng tới khi phản ứng hoàn toàn thu được 9,28g kim loại và V lit khí NO. Giá trị của m và V là :

Xem đáp án

Đáp án C

nAgNO3 = 0,08 mol

Cu +2Ag+Cu2++2Ag

0,04  0,08           0,08

mKL = 9,28g = mAg + mCu

=> nCu = 0,01 mol

Sau phản ứng với axit có Cu2+ => NO3- hết

3Cu+8H++2NO3-3Cu2++2NO+4H2O

0,12 0,08                0,08

=> mCu = 10,88g ; VNO = 1,792 l


Câu 2:

Hòa tan hoàn toàn 7,52g hỗn hợp X gồm : S, FeS, FeS2 trong HNO3 dư được 21,054l NO2 (dktc) và dung dịch Y. Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào Y, lọc kết tủa nung đến khối lượng không đổi thu được khối lượng chất rắn :

Xem đáp án

Đáp án C

Qui hỗn hợp X về : x mol Fe và y mol S

bảo toàn e : 3nFe + 6nS = nNO2

=> 3x + 6y =  0,96 mol

Và : 56x + 32y = 7,52g = mX

=> x = 0,06 ; y = 0,13 mol

Chất rắn cuối cùng là Fe2O3 : 0,03 mol và BaSO4 : 0,13 mol (Bảo toàn nguyên tố)

=> m = 35,09g


Câu 3:

Cho khí CO khử hoàn toàn hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 thấy có 4,48 lít CO2 (đktc) thoát ra. Thể tích CO (đktc) đã tham gia phản ứng là:

Xem đáp án

Đáp án A

TQ :

FexOy+yCO ->xFe+yCO2

Mol     0,2    <-     0,2

=> VCO2 = 4,48 lit


Câu 4:

Chia m gam hỗn hợp A gồm hai kim loại Cu, Fe thành hai phần bằng nhau.

- Phần 1: tác dụng hoàn toàn với HNO3 đặc nguội thu được 0,672 lít khí.

- Phần 2: tác dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 0,448 lít khí.

Giá trị của m là (biết các thể tích khí được đo ở đktc):

Xem đáp án

Đáp án C

P1 : Chỉ có Cu phản ứng được với HNO3 đặc nguội

Bảo toàn e : 2nCu = nNO2 = 0,03 mol

P2 : Chỉ có Fe phản ứng với H2SO4 loãng dư

=> nFe = nH2 = 0,02 mol

=> m = 2. (0,015.64 + 0,02.56) = 4,16g


Câu 5:

Để khử hoàn toàn 35,2 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 cần vừa đủ 4,48 lít khí CO (đktc). Khối lượng sắt thu được là:

Xem đáp án

Đáp án A

nCO = 0,2 (mol) => nO (TRONG OXIT) = 0,2 (mol)

=> m Fe = 35,2 – 0,2.16 = 32(g)


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận