Bài tập Đại cương về kim loại có lời giải (mức độ thông hiểu - P1)

  • 2328 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Để điều chế kim loại X người ta tiến hành khử oxit X bằng khí CO (dư) theo mô hình thí nghiệm dưới đây

Oxit X là chất nào trong các chất sau

Xem đáp án

Giải thích: Đáp án D

Dùng H2 để điều chế các kim loại bằng việc khử các oxit sau Al trong dãy điện hóa


Câu 2:

Cho phương trình hóa học của phản ứng sau:

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Giải thích: Đáp án A

A đúng

B sai vì Fe có tính khử mạnh hơn Cu

C sai vì Ion Cu2+ có tính oxi hoá mạnh hơn ion Fe2+.

D sai


Câu 4:

Dẫn V lít khí CO ( dktc) qua ống sứ đựng lượng dư CuO nung nóng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, khối lượng chất rắn giảm 4,0 gam so với ban đầu. Giá trị của V là

Xem đáp án

Giải thích: Đáp án C

Khối lượng rắn giảm = khối lượng oxi trong CuO phản ứng

nO = 4: 16 = 0,25 (mol)

=> nCO = nO = 0,25( mol) => VCO = 0,25.22,4 = 5,6 (lít)


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Đặng Văn Tiến
20:28 - 17/03/2020

?????????