Bài tập đốt cháy amino axit có đáp án

  • 1785 lượt thi

  • 39 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Đốt cháy hoàn toàn 15 gam glyxin thu được V lít CO2 (đktc). Giá trị của V là:

Xem đáp án

nGly = 1575 = 0,2 mol

C2H5O2N  2CO2

0,2       →      0,4 mol

=> VCO2 = 8,96 lít

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

ốt cháy hoàn toàn 2,25 gam glyxin thu được V lít CO2 (dktc). Giá trị của V là:

Xem đáp án

nGly = 2,2575 = 0,03 mol

C2H5O2N → 2CO2

0,03           0,06 mol=> VCO2 = 0,672 lít

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Đốt cháy hoàn toàn một amino axit no phân tử chỉ chứa 1 nhóm NH2 và 1 nhóm COOH thu được V lít CO2 và 4,5 gam H2O và 1,12 lít N2. Giá trị của V là:

Xem đáp án

nN2 = 0,05 mol; nH2O = 0,25 mol

Đốt cháy amino axit no phân tử chỉ chứa 1 nhóm NH2 và 1 nhóm COOH ta có:

 nH2O nCO2  = nN2=12 naa 0,25  nCO2= 0,05  nCO2= 0,2

=> VCO2 = 4,48 lít  

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Đốt cháy hoàn toàn một amino axit no phân tử chỉ chứa 1 nhóm NH2 và 1 nhóm COOH thu được V lít CO2 và 9,45 gam H2O và 1,68 lít N2. Giá trị của V là:

Xem đáp án

nN2 = 0,15 mol; nH2O = 0,525 mol

Đốt cháy amino axit no phân tử chỉ chứa 1 nhóm NH2 và 1 nhóm COOH ta có: 

 nH2O   nCO2=nN2 =12 naa

 0,525 nCO2 = 0,075  nCO2 = 0,45

=> VCO2 = 10,08 lít

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol α-amino axit A no thu được 6,72 lít CO2 (đktc). Mặt khác cũng 0,1 mol A tác dụng với vừa đủ 0,1 mol NaOH hoặc HCl. Công thức của A là:

Xem đáp án

A tác dụng với NaOH hoặc HCl đều theo tỉ lệ 1 : 1

→ A là amino axit no, trong phân tử có 1 nhóm  NH2và 1 nhóm COOH → CTPT A dạng CnH2n+1O2N

Số C = n =  nCO2nA= 3  A là C3H7O2N

A làαα-amino axit → A là CH3CH(NH2)COOH

Đáp án cần chọn là: B

Chú ý

Chọn nhầm đáp án A NH2CH2CH2COOH cũng có 3 C nhưng không phải là α-amino axit


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận