Bài tập Kim loại Kiềm, Kiềm thổ, Nhôm có giải chi tiết (mức độ nhận biết - P1)

  • 4716 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Thành phần chính của quặng dolomit là :

Xem đáp án

Giải thích: Đáp án B


Câu 2:

Sục khí NH3 đến dư vào dung dịch nào dưới đây để thu được kết tủa?

Xem đáp án

Giải thích: 

AlCl3 + 3NH3 + 3H2O -> Al(OH)3 ↓ + 3NH4Cl

CuCl2 + 2NH3 + 2H2O -> Cu(OH)2 ↓ + 2NH4Cl

Cu(OH)2 + 4NH3 -> [Cu(NH3)4](OH)2 (tan)

Đáp án D


Câu 3:

Hỗn hợp nào sau đây tan được trong nước dư ở điều kiện thường?

Xem đáp án

Giải thích: 

Kim loại tan được trong nước ở điều kiện thường là kim loại nhóm IA và  IIA( Ba, Ca)

Đáp án C


Câu 4:

Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm?

Xem đáp án

Giải thích: Đáp án C


Câu 5:

Ở nhiệt độ thường kim loại X không tan trong nước nhưng tan trong dung dịch NaOH. Kim loại X là

Xem đáp án

Giải thích: 

X là Al không tan trong nước nhưng tan trong NaOH

Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

9 tháng trước

Thành Long

Bình luận


Bình luận